Общи условия

Настоящите общи условия уреждат ползването на интернет страницата, както и свързаните и предоставяни от/чрез нея услуги.

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на интернет страницата или на предлагани от нея стоки или услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между Вас и доставчика отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта.

В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на тази интернет страница.

„ДиаХелт“ ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 205793429, със седалище и адрес на управление: град София 1404, район Триадица, ул. Луи Айер №79.

Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, включително Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни, както и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

„ДиаХелт“ ЕООД притежава Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, издадено от Изпълнителна Агенция по Лекарствата, за регистрация на Аптека, находяща се на адрес: гр. София, бул. Св. Климент Охридски №3 А.

Настоящата електронна страница, в т.ч. и приложенията й, поддържана от „ДиаХелт“ ЕООД, имат изцяло информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.

С оглед прецизиране на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието на страницата лица следва да се обръщат за съдействие към служителите ни, в аптека или на адреса на електронна поща за кореспонденция, посочен в интернет страницата.

Настоящата интернет страница не цели извършването на реклама на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, поради което не съдържа такава.

Никоя част от страницата и приложенията й не съставлява и не следва да се възприема като предложение от страна на дружеството за сключване на договор за продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. В случай на неправилно възприемане на определени текстове в обратен смисъл, дружеството не се счита обвързано с такива трети лица и не приема евентуални поръчки за подобни продажби.

„ДиаХелт“ ЕООД не продава чрез електронната си страница лекарства по лекарско предписание. Въпреки това, ако забележите на страницата ни лекарства по лекарско предписание с възможност за закупуване, МОЛЯ сигнализирайте за тази нередност на адреса на електронна поща, посочен в интернет страницата.

Отговорност:

Препоръчваме да се КОНСУЛТИРАТЕ С КВАЛИФИЦИРАНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ преди използване на продуктите, предлагани чрез интернет страницата или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в сайта статии, информационни карета, коментари или друга информация, предоставена Ви от сайта, независимо по какъв ред и в каква форма.

Информацията за продуктите е представена единствено като листовка за начина на използване на медикамента, предоставен от производителя. Пълнотата и достоверността на информацията не е гарантирана от страна на „ДиаХелт“ ЕООД. Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми. ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.

„ДиаХелт“ ЕООД не дава гаранция за точността, надеждността, пълнотата или полезността на предоставената в интернет страницата информация.

„ДиаХелт“ ЕООД не изключва възможността за допуснати грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, резултат на технически грешки или човешки фактор, поради което и не носи отговорност в тази връзка.

„ДиаХелт“ ЕООД не осигурява незабавно подновяване на информацията, съдържаща се в сайта, в случай, че същата е неактуална с оглед съвременното ниво на развитие на науката.

 

Авторски права:

Изложеният материал в сайта на „ДиаХелт“ ЕООД не може да бъде копиран, възпроизвеждан, разпространяван, препращан или обработван под различна форма, без предварителното разрешение на дружеството. Разрешение за изтегляне на материали от този сайт се дава само за лични, некомерсиални цели.

„ДиаХелт“ ЕООД забранява публикуване на копие на сайта или на части от него. 

Защита на личните данни:

 

„ДиаХелт“ ЕООД ръководи дейността си от принципната позиция, че правото на защита на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни е основно право, гарантирано от член 8, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) и член 16, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Именно затова, при извършване на стопанската си дейност, в т.ч. чрез интернет страницата си „ДиаХелт“ ЕООД стриктно съблюдава разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). „ДиаХелт“ ЕООД прилага изискванията на закона за гарантиране на необходимата надеждност и високо ниво на защита на личните данни на физическите лица, при събирането, обработката, съхранението и унищожаването им, като извършва това на законово основание, в рамките на договорните отношения с потребителите на предлаганите от нас стоки и услуги.

За детайлна информация, относно политиката ни на ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА, моля запознайте се с раздел ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА.

В рамките на преддоговорните и договорните отношения между дружеството ни и Вас, като клиент, уредени от настоящите общи условия, „ДиаХелт“ ЕООД обработва личните Ви данни, доколкото това е необходимо за изпълнението на договорните ни отношения, по които Вие, като субект на данните сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане, като субект на данните, преди сключването на договор помежду ни. В този смисъл, освен в случаите посочени в раздел ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА, „ДиаХелт“ ЕООД използва личните данни на потребителите си с цел упражняване на правата и задълженията на дружеството, съответно на потребителите, в качеството им на клиенти, относно предлаганите от дружеството стоки и услуги, и в рамките на тези договорни отношения.

„ДиаХелт“ ЕООД не предоставя лични данни, предоставени от потребители, на трети лица, освен в случаите и по реда на закона, както и при условията и в случаите посочени в раздел ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА.

Предоставяне на информация за здравни грижи:

 

Доколкото в сайта е предоставена информация за здравни грижи, същата описва общите принципи на здравни грижи, в тази връзка информацията не представлява специфична инструкция за индивидуални пациенти и не следва да се тълкува като такава.

Предоставената информация няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна. Същата не съставлява ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, давани от квалифициран лекар. Тя има чисто справочен характер и цели единствено да Ви осигури още един информационен източник, наред с много други подобни. При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ВИНАГИ СЛЕДВА ДА СЕ ОБРЪЩА ЗА МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН И ПРАВОСПОСОБЕН ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. На така предоставената информация не следва да се разчита като единствено вярна, като същата следва да се проверява, като за целта следва да се обръщате към квалифициран специалист – лекар, фармацевт и др.

Използвайки настоящия сайт, Вие сте наясно и се съгласявате с това, че ние не носим отговорност при евентуално възникнал риск или евентуално настъпили вреди, резултат от това, че сте използвали съдържанието на сайта, без да съобразите настоящите условия.

За интернет страницата:

 

„ДиаХелт“ ЕООД си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация. Тъй като основната информационна база се черпи от източници, създадени от трети лица, ние не поемаме никаква отговорност за точността, надеждността, коректността или пълнотата на предоставената информация, относно съдържание, услуга или стока, включително относно вещества или субстанции. Така също ние не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на сайта без прекъсване или без възникване на грешки в т.ч. относно ползването на онлайн услугите.

Използването на предоставените в сайта връзки към други интернет сайтове, включително връзки към информация, услуги, продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащи се в тях, е единствено на Ваш собствен риск.

Независимо от всичко, полагаме усилия за осигуряване на това, предоставената на сайта ни информация да бъде актуална и точна, за да Ви бъдем максимално полезни за пълноценното Ви информиране по разглежданите от нас теми.

 

Публикации с необосновано съдържание, имащи обиден и клеветнически характер:

Електронната страница не може да се използва за публикации  с обидно или клеветническо съдържание. Потребителите нямат право да публикуват, в която и да било част от страницата, информация с невярно и необосновано съдържание, както и такова с обиден и клеветнически характер. Коментари с такова съдържание ще бъдат премахвани от интернет страницата.

Търговска марка и авторски права:

 

Съдържанието на сайта е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Потребителите на сайта и третите лица нямат право да ползват съдържанието на сайта или какъвто и да било елемент от него за търговски цели, като в противен случай носят цялата отговорност, съгласно приложимото право.

 

Регистрация:

Електронният магазин на „ДиаХелт“ ЕООД дава възможност на потребителите да разгледат, получат пълна информация и закупят стоките и /или услугите, предлагани в него.

Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационната форма, в която да посочи верни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща.

Съгласие с отметка при извършване на покупка:

 

С отбелязване с отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия“ Потребителят извършва своето електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.

 

Поверителност на личните данни:

Личните данни, получени от „ДиаХелт“ ЕООД в хода на регистрацията, се използват единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

Данните не се и няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица, нито ще бъдат използвани за цели, различни от гореописаните.

Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя, изпратена в писмен вид на адреса на електронна поща, посочен в интернет страницата.

„ДиаХелт“ ЕООД събира следната информация за потребителите:

Лична информация за потребителите:

 • Име
 • Точен адрес за доставка
 • Телефон за контакт
 • Адрес на електронна поща

Информация за търговците и юридическите лица – нетърговци:

 • Фирма
 • ЕИК, БУЛСТАТ, идентификационен номер по ЗДДС
 • Седалище и адрес на управление
 • Управител / представляващ
 • Точен адрес за доставка
 • Телефон за контакт
 • Адрес на електронна поща

Предоставена информация от физически лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни „ДиаХелт“ ЕООД. При отказ на Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и/ или услугите, предлагани от „ДиаХелт“ ЕООД чрез интернет страницата.

Сигурност на личните данни:

Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми „ДиаХелт“ ЕООД незабавно, с цел прекъсване на достъпа до личната информация.

„ДиаХелт“ ЕООД осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на интернет страницата, чрез криптиране.

Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. „ДиаХелт“ ЕООД не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя.                                                                                              

ПОРЪЧКИ, УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Електронният магазин на „ДиаХелт“ ЕООД приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Всеки избран продукт се помества в кошницата. Преди да потвърди поръчката си, Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да завърши поръчката си.

При избор на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната ѝ цена. След заявката, системата на електронния магазин изпраща писмо до адреса на електронна поща, потвърждаващ получаването на поръчката.

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради грешен или непълен адрес за доставка, или телефон за контакт с Потребителя.

Закупуването на стоки, предлагани от “ДиаХелт“ ЕООД, става чрез поръчка, извършена по електронен път – чрез електронната платформа на интернет страницата, както и чрез закупуване на стоките във физически обект на дружеството. Настоящите Общи условия са приложими по отношение на всички продажби, независимо по какъв начин е направена съответната поръчка.

Цени на предлаганите стоки:

Крайната цена на поръчката представлява сборът от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно.

Всички цени са в лева с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на получаване на поръчката до момента на плащане.

Начин на плащане:

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ – При избиране на този метод за плащане от Потребителя, се създава поръчка с номер и крайна цена. Заплащането на поръчката се извършва на куриера, при доставката.

Начин на доставка:

Доставката на продукти се осъществява с куриерска фирма „Еконт Експрес“.

Тарифата за доставка е действащата тарифа на куриера, посочена при формиране на поръчката, към момента на нейното приключване.

При желание за доставка с друга куриерска фирма, цената за доставка на стока се определя на база тегло, размер и дестинация, съгласно цените на избраната спедиторска фирма. Тези ценови листи са достъпни на интернет сайтовете на фирмите.

Условията на електронния магазин позволяват поръчаното да бъде получено и на място в търговския обект, като в този случай Доставчикът приема плащане по допустимите в търговския обект начини – касово и безкасово.

Срок на доставка:

Срокът на доставка до избраната от Потребителя крайна дестинация е до 28 работни дни, от деня, в който е направена поръчката. В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, „ДиаХелт“ ЕООД се задължава да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.

ПРАВО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по ЗЗП за отказ от договора:

 

Условия за упражняване:

Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса, посочен от Потребителя – чрез нарочно писмено изявление на адреса на електронна поща на „ДиаХелт“ ЕООД, посочен в интернет страницата. Писмото следва да съдържа информация за поръчката – номер, данни за потребителя, адрес за доставка, както и изрично изявление, че потребителят не желае поръчката да бъде извършена / не желае да закупи поръчаните стоки.

Потребителят има право да провери съдържанието поръчката си, преди да я приеме от куриерската фирма.

Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, като заплати стойността на разходите за доставка на стоките до продавача, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, в 14-дневен срок, считано от приемане на последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, в 14-дневен срок, считано от приемане на последната партида или част;

Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно, без неоправдано забавяне и не по-късно от 5 работни дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора.

Крайният срок се счита за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно, преди изтичането на 14-дневния срок за отказ от договора.

В този случай, Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките, както и допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

Всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката остават за негова сметка и не подлежат на възстановяване и/или обезщетяване по друг начин, включително в натура.  

За да упражни правото си на отказ, потребителят попълва и изпраща по електронен път, чрез интернет страницата ни, стандартния формуляр за отказ, или друго недвусмислено изявление, което може да изпрати на адреса на електронна поща на „ДиаХелт“ ЕООД.

Счита се, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, ако ни е изпратил съобщение за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на посочения по-горе срок от 14 дни, считано от получаване на поръчката.

В случай, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, той  трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка (за опаковка не се считат пликовете и другите опаковъчни материали, използвани за превоза на стоката, различни от фабричната опаковка на стоката; разпечатване на целофана се счита за нарушена цялост на опаковката), с ненарушена цялост и неизползвана, така че да не се намалява стойността ѝ, причинено от изпробването ѝ, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто ѝ функциониране.

Задължение на потребителя е да съхранява стоката с дължимата грижа и съобразно инструкциите за съхранение на производителя до датата на връщането й на „ДиаХелт“ ЕООД.

При неизпълнение на горните условия, „ДиаХелт“ ЕООД запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови изцяло и/или въобще заплатената от Потребителя цена.

В случай, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, „ДиаХелт“ ЕООД възстановява сумата по стойността на продукта/ите в 14-дневен срок, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за никоя от страните.

 

Потребителят няма право на отказ от договора в случаите на:

– доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

– за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

– за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

Напомняме Ви, че за продаваните от нас стоки е налице законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба;

Обръщаме Ви внимание, че когато е приложимо, при съответната стока е посочено наличието на възможност за оказване на помощ на потребителя след продажбата, наличието на извънгаранционно обслужване и на търговска гаранция, както и условията по тях;

Правото на потребителя да върне закупения от нас продукт е НЕПРИЛОЖИМО по отношение на ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ и МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ.

Рекламация:

 

При изпълнение на поръчки на лица, явяващи се потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, Дружеството изпраща закупената от потребителя стока, която следва да отговаря на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, а именно да съответства на описанието, вида, количеството и качеството, и да притежава функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост и други характеристики, предвидени в договора, както и на обективните изисквания за съответствие и на изискванията относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоките, доколкото са приложими.

Потребителят може да откаже да получи стоката още при доставянето ѝ от куриера и да не я приеме от него, ако при получаването ѝ, тя е с нарушена или разкъсана опаковка.

В случай, че потребителската стока не отговаря на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

 • да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;
 • да получи пропорционално намаляване на цената;
 • да развали договора.

Потребителят може да упражни посочените по-горе права в сроковете съгласно действащото законодателство на Република България.

Удовлетворяването на рекламации се осъществява в сроковете и по реда, съгласно действащото законодателство на Република България, без излишно забавяне от страна на Дружеството-доставчик и при съблюдаване интересите на потребителя и търговеца.

Вашите рекламации може да изпращате на адреса на електронната поща на Дружеството, посочен в интернет страницата, или на адреса на управление на дружеството, както и във всеки търговски обект на Дружеството.

На рекламация не подлежи стока, за която потребителят е бил предварително и изрично уведомен, че определена характеристика на стоката се отклонява от обективните изисквания за съответствие и последният, с изрично и отделно изявление е приел това отклонение при сключване на договора за продажба.

При предявяване на рекламацията задължително следва да бъдат посочени данни най-малко за:

 • предмета на рекламацията;
 • предпочитаният от Вас начин за удовлетворяване на рекламацията;
 • съответно размера на претендираната сума – ако такъв се претендира;
 • адрес за контакт с потребителя.

При подаване на рекламация задължително следва да бъдат представени и:

 • фискален (касов) бон / фактура;
 • документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

При несъответствие на доставена стока с договора за продажба, потребителят има право да предяви рекламация като претендира привеждане на стоката в съответствие с договора, чрез ремонт или замяна на стоката, за наша сметка. 

Дружеството може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни, или ако биха довели до непропорционално големи разходи, като се вземат предвид всички обстоятелства, относими към конкретния случай.

Потребителят има право да поиска пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба, когато:

 • дружеството не може да осигури извършването на ремонт или замяна на стоката, или откаже да я приведем в съответствие с договора;
 • въпреки предприетите от нас действия за привеждане на стоката в съответствие с договора се появи несъответствие;
 • несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба;
 • няма да можем да приведем стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

Ако потребителят е избрал намаляване на цената, то тя се намаля пропорционално на разликата между стойността на получената от потребителя стока и стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие.

Ако потребителят е избрал да упражни правото си да развали договора за продажба, потребителят е длъжен да върне стоката на Дружеството без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е отправил изявлението за разваляне на договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок.

След получаване на стоката или при представяне на доказателство от потребителя за изпращането ѝ на Дружеството, заплатената цена за стоките се възстановява на потребителя. Възстановяването на сумата се извършва посредством същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство или използваното от потребителя платежно средство е недостъпно, без значение от причините затова.

Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително.

Рекламация на стоката не се приема, в случай, че стоката е с изтекъл срок на годност към момента на предявяване на рекламацията.

Разноските по привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба и разходите за експедиране на стоката, включително разходите по новата доставка на стоката, са за сметка на Дружеството.

По отношение на клиенти, които нямат качеството на потребители по ЗЗП и ЗПЦСЦУПС, е приложим общият ред за рекламации по гражданското и търговско законодателство.

Разглеждане на жалби:

На посочените адреси за кореспонденция, приемаме жалби, препоръки, касаещи дейността, изявления, във връзка с направените от Вас поръчки, оплаквания относно работата на служители и/или системи и/или функционалности на интернет страницата, с цел подобряване на обслужването. Същите ще бъдат разглеждани своевременно, в зависимост от конкретния им предмет.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите.

При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС на Европейската комисия.

Списък на органите упражняващи контрол на дейността:

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни 

Aдpec: гp. Coфия 1582, бул. Проф. Цветан Лазаров №2 

Телефон: 02 / 9153519 

Адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe 

Aдpec: гp. Coфия, ул. Врабча №1, ет. 3,4 и 5 

Телефон: 02 / 9330565

Адрес на електронна поща: info@kzp.bg

Интернет страница: www.kzp.bg

Изпълнителна агенция по лекарствата:

Aдpec: гp. Coфия 1303, ул. Дамян Груев №8

Телефон: 02 / 8903555

Адрес на електронна поща: bda@bda.bg

Интернет страница: www.bda.bg

X